ความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศของการทำงาน (WorkPlace)

คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality)

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air)

คุณภาพน้ำทิ้ง น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำทะเล น้ำดื่ม (Water and Wastewater)