บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด มีเครื่องมือที่เพียงพอ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสำรวจ การเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และมีการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์จากกระทรวงอุตสาหกรรม

เครื่องมือตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (Workplace)

 • Personal Sampling Pump (Hi Flow) จำนวน 60 เครื่อง

 • Personal Sampling Pump (Low Flow) จำนวน 40 เครื่อง

เครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง (Workplace)

 • Heat Stress Monitor จำนวน 23 เครื่อง

 • Lux Meter จำนวน 9 เครื่อง

 • Sound Level Calibrator จำนวน 5 เครื่อง

 • Integrating Sound Level Meter Type I จำนวน 2 เครื่อง

 • Integrating Sound Level Meter Type II จำนวน 31 เครื่อง

 • Octave Band (เครื่องวัดเสียงแยกความถี่) จำนวน 3 เครื่อง

 • Noise Dose Meter จำนวน 22 เครื่อง

 • Personal Sampling Pump Calibrator (Dry Cal) จำนวน 3 เครื่อง

 • Muti gas Detector (%LEL) จำนวน 2 เครื่อง

 • VOC Portable จำนวน 2 เครื่อง

 • Bacteria Sampler จำนวน 2 เครื่อง

 • Hot wire anemometer จำนวน 2 เครื่อง

 • PM2.5 Portable จำนวน 2 เครื่อง

เครื่องมือตรวจวัดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน และอากาศเสียจากเตาเผา (Stack Emission Monitoring)

 • Pump Console จำนวน 5 เครื่อง

 • Console Meter จำนวน 5 เครื่อง

 • Flue Gas Analyzer จำนวน 3 เครื่อง

 • Pitot Tube Type จำนวน 10 ชุด

 • Probe Glass จำนวน 1 ชุด

 • Nozzle จำนวน 5 ชุด

 • Thermo Couple จำนวน 6 ชุด

 • DIGITAL THERMOMETHER จำนวน 3 เครื่อง

 • Electronic Balance จำนวน 4 เครื่อง

 • Dry gas meter จำนวน 5 เครื่อง

 • Digital manometer จำนวน 2 เครื่อง

 • Barometer จำนวน 3 เครื่อง

 • Power Box Adapter จำนวน 3 ชุด

 • PM2.5 Stack จำนวน 1 ชุด

 • PM10 Stack จำนวน 1 ชุด

เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air)

 • Hi-Volume จำนวน 33 เครื่อง

 • PM10 Size Selective, Hi-Volume จำนวน 30 เครื่อง

 • PM2.5 Dichotomous Sampler จำนวน 7 เครื่อง

 • SO2 UV-Fluorescence Analyzer จำนวน 24 เครื่อง

 • NOx Chemiluminescence Analyzer จำนวน 25 เครื่อง

 • CO NDIR Analyzer จำนวน 23 เครื่อง

 • O3 Chemiluminescence Analyzer จำนวน 3 เครื่อง

 • THC FID Analyzer จำนวน 2 เครื่อง

 • CO2 NDIR Analyzer จำนวน 2 เครื่อง

 • Wind Speed / Wind Direction Meter จำนวน 30 เครื่อง

เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง และระดับเสียงรบกวน (Noise and Annoyance Noise)

 • Sound Level Calibrator จำนวน 15 เครื่อง

 • Integrating Sound Level Meter Type I จำนวน 1 เครื่อง

 • Integrating Sound Level Meter Type II จำนวน 34 เครื่อง

เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration)

 • Vibration Meter จำนวน 21 เครื่อง

เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Wastewater)

 • pH Meter จำนวน 13 เครื่อง

 • Do meter จำนวน 7 เครื่อง

 • Salinity Meter จำนวน 4 เครื่อง

 • Conductivity Meter จำนวน 4 เครื่อง

 • Chlorine Meter จำนวน 2 เครื่อง

 • Flow Meter จำนวน 1 เครื่อง

 • Currennt Meter จำนวน 1 เครื่อง

 • Peristatic Pump จำนวน 1 เครื่อง

 • Ekman grab จำนวน 3 เครื่อง

 • Plankton Net จำนวน 3 เครื่อง

 • Water samplers (kemmerer) จำนวน 5 เครื่อง

 • Water Level meter จำนวน 1 เครื่อง

 • Submersible Pump จำนวน 2 เครื่อง

 • Secchidisc จำนวน 2 เครื่อง