หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

 • การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ท่าอากาศยานหัวหิน ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศขอนแก่น ท่าอากาศน่าน ท่าอากาศยานลำปาง ว่าจ้างโดยกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม
 • โครงการศึกษาความชุกของโรคหืดในพนักงานกวาดเขตกรุงเทพมหานคร : ผลกระทบจากฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน บริเวณริมเส้นทางจราจรในพื้นที่เขตต่าง ๆ และภายในโรงพยาบาลศิริราช
 • โครงการศึกษาสัดส่วน องค์ประกอบ และแหล่งที่มาของฝุ่นขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ของกรมควบคุมมลพิษ
 • โครงการรวมไทยรวมใจต้านภัยเสียงกองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย
 • โครงการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสถาบันส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย
 • โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประกอบการเหมืองแร่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี ราชบุรี ตาก ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นครราชสีมา สุรินทร์ หนองบัวลำภู และเลย ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 • การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พัฒนาทรัพยากรแร่ (จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี กำแพงเพชรและสุพรรณบุรี) ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 • โครงการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ประกอบการ (จังหวัดลำพูน แพร่ พิจิตร เพชรบูรรณ์ บุรีรัมย์ ลพบุรี สุพรรณบุรี ตรัง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 • การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงาน ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • การตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าจะนะ ตำบลคลองเปียอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมกองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ
 • ฯลฯ

โครงการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 • โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงงานบริษัท พ้อตเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงงานบริษัท พ้อตเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • โครงการขยายถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ตรัง-พัทลุง) บ้านนาโยงเหนือ-เขาพับผ้า จังหวัดพัทลุง
 • โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของท่าอากาศยานเชียงราย
 • โครงการศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงข่ายถนนสายรองเลียบชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
 • โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครสวรรค์
 • โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซเชื้อเพลิงเหลว (LNG) อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย
 • โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รังสิต-บ้านภาชี, มักกะสัน-ฉะเชิงเทรา, ตลิ่งชัน-นครปฐม และมหาชัย-ปากท่อ)
 •  โครงการโรงไฟฟ้ามวลชีวภาพ 9.95 MW อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • โครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
 • โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ระยอง 2) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 • โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางด่วนสายทางพิเศษศรีรัช-ดาวคะนอง
 • โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็น สำหรับท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ 2 (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) จังหวัดสมุทรปราการ
 • โครงการโรงแปรสภาพคอนเดนเสทเรซิดิว และน้ำมันดิบ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ของบริษัท สยามกัลฟ์ ปิโตรเคมีคัล จำกัด
 • โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สะพานลอยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ ดอนสัก ระยะ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวางแผนออกแบบระบบการขนส่งและจราจร สำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
 • โครงการเหมืองแร่โปแตช อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 • โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก – ด้านตะวันตก
 • โครงการศึกษาแผนแม่บทการก่อสร้างท่าเรือเอนกประสงค์ปากแม่น้ำเวฬุ จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี
 • โครงการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบเบื้องต้น โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านโรงงานมักกะสัน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 • โครงการศึกษาและสำรวจออกแบบเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทะเลสาบสงขลา (ส่วนทะเลน้อย) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 •  โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณห้าแยกปากเกร็ด แนวต่อเชื่อมสัญญาที่ 1 แนวตะวันออก – แนวตะวันตก
 • โครงการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระยะก่อสร้างโครงการ)
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเขตชุมชนใหม่มาบตาพุดเป็นเขตธุรกิจอุตสาหกรรม
 • โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียด ศูนย์คมนาคมขนส่ง ตากสินและทางรถไฟสายแม่กลอง (ช่วงหัวลำโพง – มหาชัย)
 • ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3
 • การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทางพิเศษสุวรรณภูมิ (โครงการ M1)
 • การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงตามแนวสายทาง ปทุมธานี – รังสิต – อำเภอองครักษ์
 • โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานที่ปรึกษา ออกแบบแก้ไขปัญหาการจราจรถนนเพชรบุรี บริเวณทางแยกชิดลม วิทยุ ทางด่วนเฉลิมมหานคร นานา อโศก และพร้อมพงษ์
 • โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการน้ำเสียในระดับลุ่มน้ำ พร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการน้ำเสีย เพื่อช่วยในการตัดสินใจ (4 ลุ่มน้ำ)
 • โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 338 สายปิ่นเกล้า – นครชัยศรี
 • โครงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมอรุโณทัย และพื้นที่ใกล้เคียง แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก
 • โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/43 และ L54/43 แหล่งบึงกระเทียม – A (BKM – A)
 • โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมืองรวม ถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 • โครงการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่บริเวณ ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ ถึง ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • โครงการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าจากน้ำเสีย โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง บริษัท ชัยภูมิสตาร์ช จำกัด
 • โครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียมแปลงสัมปทานหมายเลข L21/43 อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
 • EIA and Hydrological Studies For 100 MW Plant Site in Stung Hav District, Sihanoukville, Combodia Sihanoukville Province, Cambodia
 • โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นระบบรถไฟรางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ 1) แนวเส้นทางมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
 • โครงการการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นระบบรถไฟรางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ 1) แนวเส้นทางนครปฐม-หัวหิน
 • โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมงานบริการที่ปรึกษาสำหรับศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง สถานีบางกรวย โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน
 • โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ระยะทดสอบเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 • โครงการคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดสำหรับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3
 • โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชรหลวงพระบาง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
 • โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการออกแบบรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพฯ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่เกี่ยวข้อง (10P1120)
 • โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำโครงการศึกษาสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่บริเวณหาดสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
 • โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนลาดหญ้า-ถนนมหาพฤฒาราม
 • โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (มิตรภูหลวง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท มิตรผลไบโอ-พาวเวอร์ (ภูหลวง) จำกัด โครงการโรงงานน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง) โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ของบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง)
 • โครงการคุณภาพสิ่งแวดล้อมรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 3
 • โครงการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ตะวันออก ระยะที่ 2 แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก (ฐานเจาะ NSG-A)
 • โครงการสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 •  โครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม (หลุมสำรวจดาวเรือง 2) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L15/50 จังหวัดชัยภูมิ
 • โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมการสำรวจ ออกแบบ การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์-ถนนท่าดินแดง
 • ฯลฯ

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 • โครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล ของบริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง
 • โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีสไตรีน ของบริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 • โครงการโรงงานเหล็กหล่อเสื้อสูบเครื่องยนต์ดีเซลและเพลาลูกเบี้ยวและโรงงานหล่อฝาสูบเครื่องยนต์อลูมิเนียม ของบริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
 • โครงการผลิตลวดทองแดง ของบริษัท ไทย คอปเปอร์ ร็อด จำกัด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 • โครงการขยายกำลังการผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง ของบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัดนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 • โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้า ของบริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด จังหวัดระยอง
 • โครงการโรงผลิตกรดซัลฟูริค โครงการท่าเทียบเรือ และโครงการผลิตปุ๋ยเคมีของบริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 • โครงการบางกอก ฟรีเทรด โซน บริษัท ชัยนันท์ บางพลี-พาร์คแลนด์ จำกัด อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
 • โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะระยอง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 • โครงการเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • โครงการคิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ของบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • โครงการโรงแรมเรนทรี ของบริษัท เดอะเรนทรี โฮเท็ล จำกัด จังหวัดเชียงราย
 • โครงการส่วนขยายหน่วยการผลิตเม็ดพลาสติก (Polyester Chips) ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียล พาร์ค จังหวัดระยอง
 • โครงการบางกอก ฟรีเทรด โซน บริษัท ชัยนันท์ บางพลี-พาร์คแลนด์ จำกัด อำเภอบางเสาธง
  จังหวัดสมุทรปราการ
 • โครงการขยายกำลังการผลิตเหล็กลวด ระยะที่ 2 บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • โครงการโรงงานผลิตเหล็กถลุงหลอมเหลวบริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น (สาขาบ่อพลอย) ส่วนขยาย ของบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาบ่อพลอย) ตั้งอยู่ที่ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
 • โครงการโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัท ของแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด (สาขาบ่อพลอย) ตั้งอยู่ที่
  ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
 • โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัทนิวกรุงไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
 • โครงการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ ในพื้นที่รับผิดชอบของสายปฏิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อุตสาหกรรมเหมืองแร่

อุตสาหกรรมเหมืองแร่

 • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ของห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพงษ์ลำปาง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางบุญชัยตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญกิติชัย ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ตำบลหนองโอ่ง บริษัท พี.เอส. อุตสาหกรรมโม่หิน จำกัด
 • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท บอรอล ผลิตภัณฑ์หินทราย (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างของนายสมชาติ เชยคำแหง ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อการก่อสร้าง ของบริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อการก่อสร้างของนายณรงค์ จำปาศักดิ์ ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง ของบริษัท ส.อมรพรรณ (1993) จำกัด ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
 • โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิตและหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต ของบริษัท สหเฮงมายนิ่ง จำกัด ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • โครงการเหมืองแร่แคลไซด์และหินปูน ของ นางอุษา มนต์เสรีนุสรณ์ (บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด) ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ไกรสิน จำกัด ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
 • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อการก่อสร้าง ของนายสุพจน์ ตันคงจำรัสกุลตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ประชาศิลาจำกัด ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ฯลฯ

โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

 • บริษัท อเมริกัน สแตนดาร์ด บี แอนด์ เค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 • บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนามบินดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และ สนามบินสุวรรณภูมิ กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
 • บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 • บริษัท แคพซูลเจล (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมโรจนะ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • บริษัท ซีเอชอินดัสตรี่ จำกัด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 • บริษัท ซีเอชโอโตพาร์ต จำกัด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • บริษัท ซีเอช เรดิเอเตอร์ จำกัด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 • บริษัท แกรมเปี้ยนฟู้ดส์สยาม จำกัด (ลำลูกกา) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 • บริษัท อินเตอร์เฟซฟอล์จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
 • บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • บริษัท เคดีเค ฟูจิคูระ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 • บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 • บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 • บริษัท เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ ไทยแลนด์ จำกัด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 • พานาโซนิคกรุ๊ป (บริษัท พานาโซนิค เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พานาโซนิค มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พานาโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พ
 • นาโซนิค อิเล็กทรอนิค ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พานาโซนิค อีโคโลจี ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พานาโซนิค เอวีซี เน็ตเวิร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
 • บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัดอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
 • บริษัท ซัมวา อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
 • บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โซน 3 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 • บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
 • บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด เขตประกอบการอุตสาหกรรมเอสไอแอล อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (คลังน้ำมันลำลูกกา) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 • บริษัท วอลโว่ ทรัค แอนด์ บัส (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
 • บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
 • บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 • บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • บริษัท เมทัลลิค เซคชั่น สตีล จำกัด อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 • บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 • Hoang Thach Cement Company Minh Tan Township, Kinh Mon,Hai Duong Province, Viet Nam
 • บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 • บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • บริษัท แม็คคอลเนล ดูเวล คอนสตรัคเตอร์ ไทย จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 • บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (A1) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 • บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 • บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 • บริษัท ยางสยามพระประแดง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพรายทตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 • ฯลฯ

โครงการด้านอาคาร

การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

 • โครงการ The Rhythm Sathorn 21 ดำเนินการโดยบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • โครงการอาคารชุดพักอาศัย Ideo Mix Phaholyothin ดำเนินการโดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำกัด
 • โครงการอาคารชุดพักอาศัย Ideo Mix Sukhumvit 103 ดำเนินการโดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำกัด
 • โครงการอาคารชุดพักอาศัย Ideo Q Phayathai ดำเนินการโดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำกัด
 • โครงการอาคารชุดพักอาศัย Ideo Sathorn-taksin ดำเนินการโดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำกัด
 • โครงการ ไอดีโอ มอร์ฟ 38 ดำเนินการโดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำกัด
 • โครงการ IDEO BLUCOVE SUKHUMVIT ดำเนินการโดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำกัด
 • โครงการ IDEO VERVE SUKHUMVIT ดำเนินการโดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำกัด
 • โครงการอาคารชุด แอสปาย คอนโดมิเนียม พระราม 4 ดำเนินการโดยบริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวล ลอปเม้นท์ จำกัด
 • โครงการอาคารชุด แอสปาย คอนโดมิเนียม งามวงศ์วาน ดำเนินการโดยบริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวล ลอปเม้นท์ จำกัด
 • โครงการอาคารชุดพักอาศัยลาดพร้าว 18 (Life @ LADPRAO 18) ดำเนินการโดยบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • โครงการอาคารชุดพักอาศัย อโศก-เพชรบุรี (The Address Asoke) ดำเนินการโดยบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • โครงการอาคารชุดพักอาศัยระดับหรู 34 ชั้น (RHYTHM Ratchada-Huaikhwang) ดำเนินการโดยบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • โครงการอาคารชุด RHYTHM Sukhumvit 44/1 ดำเนินการโดยบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • โครงการอาคารชุดพักอาศัย อโศก-เพชรบุรี (The Address Asoke) ดำเนินการโดยบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • โครงการอาคารชุดพักอาศัย พญาไท (The Address Phayathai) ดำเนินการโดยบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • โครงการ อาคารชุดพักอาศัยสาทร 12 (The Address Sathorn 12) ดำเนินการโดยบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำกัด
 • โครงการอาคารชุดพักอาศัย สุขุมวิท 28 (The Address Sukhumvit 28) ดำเนินการโดยบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สุขุมวิท) จำกัด
 • โครงการ BELLE AVENUE (ระยะการก่อสร้าง) ดำเนินการโดยบริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 • โครงการ The Trust Resident Pinklao ดำเนินการโดยบริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำกัด
 • โครงการศุภาลัย ปาร์ค อโศก-รัชดา ดำเนินการโดยบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 • โครงการหมู่บ้านจัดสรรแกรนด์ คาแนล (ประชาชื่น) ดำเนินการโดยบริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด
 • โครงการ แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง ดำเนินการโดยบริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำกัด
 • โครงการ แกรนด์ คาแนล วิลล่า จิโอ้ ดำเนินการโดยบริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำกัด
 • โครงการโรงแรมเรนทรี ดำเนินการโดยบริษัท เดอะเรนทรี โฮเท็ล จำกัด
 • โครงการอาคารชุด โนเบิล รีดี คอนโดมิเนียม ดำเนินการโดยบริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • โครงการ โนเบิล รีฟอร์ม คอนโดมิเนียม ดำเนินการโดยบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • โครงการอาคารชุด โนเบิล รีเวนต์ คอนโดมิเนียม ดำเนินการโดยบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • โครงการอาคารชุดพักอาศัยระดับหรู 53 ชั้น (RHYTHM Phahon-Ari) ดำเนินการโดยบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • โครงการอาคารชุด แอสปาย คอนโดมิเนียม พระราม 9 ดำเนินการโดยบริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวล ลอปเม้นท์ จำกัด
 • โครงการอาคารชุด แอสปาย คอนโดมิเนียม รัตนาธิเบศธิ์ ดำเนินการโดยบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • โครงการ D – 25 Thonglor ตั้งอยู่ที่ซอยทองหล่อ 25 ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท ดี เวล แกรนด์ แอสเสท จำกัด
 • โครงการ The Crest Sukhumvit 51 ตั้งอยู่ซอยสุขุมวิท 51 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ มหานคร ดำเนินการโดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • โครงการ The Crest Sukhumvit 24 ตั้งอยู่ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ มหานคร ดำเนินการโดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • โครงการ The Crest Sukhumvit 34 ตั้งอยู่ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ มหานคร ดำเนินการโดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • โครงการ Centric Sathorn-St.Louis ตั้งอยู่ซอยสาทร 11 ถนนสาทร ดำเนินการโดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • โครงการเดอะ นิช บางนา ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • โครงการเดอะ นิช ซิตี้ ลาดพร้าว 130 ตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • โครงการ The Capital (ราชปรารภ – วิภาวดี) ตั้งอยู่บริเวณถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
 • โครงการอาคารชุดพักอาศัย สตาร์วิว (Star View) ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 3 ตรงข้ามสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ (ใกล้สะพานพระราม 9 ติดคลองวัดไทร) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • โครงการรัชดา-ลาดพร้าว คอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท แบงค์ค็อกไนท์บาซาร์ จำกัด
 • โครงการ The Log3 ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด
 • โครงการอาคารชุดพักอาศัย ดาวน์ทาวน์ 49 เลขที่ 200 ซอยสุขุมวิท 49/12 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท แมรี่แลนด์ จำกัด
 • โครงการ VERTIQ ตั้งอยู่ที่ถนนสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท สยามนุวัตร จำกัด
 • โครงการ The Trust Resident Ratchada-Phama 3 ดำเนินการโดยบริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำกัด
 • โครงการชาโตว์ อินทาวน์ พหลโยธิน 30 ดำเนินการโดยบริษัทไทยสยามนคร พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • โครงการแบงค์คอก เฟริซ พหลโยธิน 21 ดำเนินการโดยบริษัทไทยสยามนคร พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • โครงการ The stable ถนนวิทยุฝั่งมุ่งหน้าแยกเพลินจิต ดำเนินการ โดยบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 • โครงการ The Capital เอกมัย-ทองหล่อ ตั้งอยู่บริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
 • โครงการ Centric Sea Pattaya ตั้งอยู่บริเวณถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการโดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • โครงการ Aspire Sukhumvit 48 ซอยสุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย ดำเนินการโดยบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • โครงการ Galeria Rue de 39 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • โครงการ The Trust Condo Hua-Hin ถนนเพชรบุรี (ซอยหัวหิน 5) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการโดยบริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำกัด
 • โครงการอาคารชุด แอสปาย รัตนาธิเบศก์ 2 คอนโดมิเนียม รัตนาธิเบศธิ์ ดำเนินการโดยบริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • โครงการ The Trust Condo south Pattaya ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการโดย บริษัท ค่าซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำกัด
 • โครงการอาคารชุด แอสปาย คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ งามวงศ์วาน ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.ดำเนินการโดย บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • โครงการ The matrix condominium ตั้งอยู่ที่ ถนนราชบรรดา ตำบลสนามจันทร์ อำเภอนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยบริษัท ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • โครงการ Centric Aree Station ตั้งอยู่ที่ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดย บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • โครงการอาคารชุด The Art @ Thonglor ตั้งอยู่ที่ ซอยทองหล่อ 25 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดย บริษัท เอ.เค. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • โครงการ IDEO S11 ตั้งอยู่ที่ ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางอ้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาขน)
 • โครงการ เดอะนิช ไอดี พระราม2 เฟส1 ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • โครงการ Coo Phitsanulok อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก โดย บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • โครงการ เดอะเฮาส์ คอนโดมิเนียม ศรีจันทร์ ตั้งอยู่ที่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยบริษัท ซีนิท แอสเซท จำกัด
 • ฯลฯ

คุณภาพอากาศภายในอาคาร

คุณภาพอากาศภายในอาคาร

 • บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 333/99 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช)
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4, 4/1-4/2, 4/4 ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์)
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 55/88-89, 55/91 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี)
 • บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 587, 589 ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา)
 • บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 (ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก)
 • บริษัทสยามโอเชี่ยนเวิร์ล จำกัด ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น B1-B2 991 ถนนพระราม1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค 952 พระราม4 กรุงเทพฯ 10500
 • บริษัท ซียูอีแอล จำกัด 18 SCB Park Plaza Tower II (West), 9th Floor เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โรงแรมโนโวเทล แบงคอค สุวรรณภูมิแอร์พอร์ท 999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, สนามบินสุวรรณภูมิ/บางนา, กรุงเทพ 10540
 • ฯลฯ