ห้องปฏิบัติการบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-099 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านเกณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Good Laboratory Practice / Department of Industrial Works, GLP) ตามโครงการยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ห้องปฏิบัติการทดสอบ หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ – 0130 รับรองโดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล เครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ทุกชนิดผ่านการรับรองการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอ

  • Gas Chromatography (GC)

  • Gas chromatography–mass spectrometer (GC-MS)

  • Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)

  • Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-OES)

  • UV-Visible Spectrophotometer

  • ฯลฯ