หนังสือแจ้งการพิจารณาใบอนุญาต กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

  1. ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน เลขที่ 0401-03-2564-0002
  2. ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง เลขที่ 0402-03-2564-0002
  3. ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับสียง เลขที่ 0403-03-2564-0002
  4. ใบอนุญาตการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ เลขที่ 0201-03-2564-0002
  5. ใบอนุญาตการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ เลขที่ 0202-03-2564-0002

 

ดูเอกสารแนบ

CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY ACCREDITATION

ISO/IEC 17025 : 2005


 

ดูเอกสารแนบ

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฎิบัติการ

เลขทะเบียน ว-๐๙๙


 

ดูเอกสารแนบ

ใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๕๖


 

ดูเอกสารแนบ