Loading...
เกี่ยวกับเรา2021-12-22T17:26:04+07:00

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับใบอนุญาตจากกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการยื่นคำขอตามกฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2564 จำนวน 5 รายการดังนี้

  1. ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน เลขที่ 0401-03-2564-0002
  2. ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง เลขที่ 0402-03-2564-0002
  3. ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับสียง เลขที่ 0403-03-2564-0002
  4. ใบอนุญาตการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ เลขที่ 0201-03-2564-0002
  5. ใบอนุญาตการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ เลขที่ 0202-03-2564-0002

บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด มีความพร้อมในการให้บริการที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกประการ

ข่าวสาร/ประกาศ

กรอ. ดึงโรงงานอุตฯแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

กรอ.เผยโรงงานแห่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้หม้อน้ำ และหม้อต้มน้ำที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน เพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยฝุ่นละอองPM2.5 ในโรงงาน นายศุภกิจ  บุญศิริ  รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า  กรอ. [...]

January 30th, 2020|Tags: , |

บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด หรือ envi research ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 เป็นบริษัทที่ปรึกษาและให้บริการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรามุ่งเน้น การเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้การดำเนินงานโดยบุคลากรที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญสูง

เราคำนึงถึงความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยวิทยาการที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล มุ่งพัฒนางานในวิชาชีพแห่งนักสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงาน โดยผลงานที่ผ่านมาสามารถยืนยันได้เป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่หน่วยงาน สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม โครงการของภาครัฐ และเอกชน รวมมากกว่า 3,000 โครงการ

ทุกขั้นตอนการทำงานบริษัทให้ความสำคัญกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน

บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จะมุ่งมั่นบริการ ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตรวจวิเคราะห์และควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมแก่ภาครัฐและเอกชน ด้วยวิทยาการที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล

เพื่อเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำผู้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน

0
ปี
0+
พนักงาน
0+
ลูกค้า
0+
โครงการ

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัทฯตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ด้วยปฏิภาณมุ่งมั่นในการพิทักษ์ปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเสนอการบริการด้านวิชาการให้แก่ภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูง พร้อมจะให้บริการด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม การให้คำปรึกษาด้านวิชาการทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
อันจะช่วยให้ธุรกิจและบริษัทของท่านบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่ดีต่อไป

การดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-099 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม    ผ่านเกณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Good Laboratory Practice / Department 0f Industrial Works, GLP/DIW)    และได้พัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เข้าสู่ระบบ ISO/IEC 17025 ตามโครงการยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ ผู้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ

พันธกิจ

บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด มุ่งมั่นบริการ ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตรวจวิเคราะห์และควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อม แก่ภาครัฐและเอกชน ด้วยวิทยาการที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล